Buổi triển lãm

Triển lãm SGIA 2017

Hội chợ triển lãm SGIA 2018

Hội chợ triển lãm SGIA 2019

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Dubai-2016

SGI Dubai-2017

SGI Dubai-2018

SGI Dubai-2019

SGI Dubai-2020

ĐĂNG KÝ TRUNG QUỐC 2015 TẠI THƯỢNG HẢI

ĐĂNG KÝ TRUNG QUỐC 2016 TẠI THƯỢNG HẢI

ĐĂNG KÝ TRUNG QUỐC 2017 TẠI THƯỢNG HẢI

ĐĂNG KÝ TRUNG QUỐC 2018 TẠI THƯỢNG HẢI

ĐĂNG KÝ TRUNG QUỐC 2019 TẠI THƯỢNG HẢI

ĐĂNG KÝ TRUNG QUỐC 2020 TẠI THƯỢNG HẢI

Triển lãm Công nghệ & Thiết bị Quảng cáo & Dấu hiệu Quốc tế THƯỢNG HẢI lần thứ 27

Triển lãm Công nghệ & Thiết bị Quảng cáo & Dấu hiệu Quốc tế THƯỢNG HẢI lần thứ 28